Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade kraftigt 2021

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2021 blev 2 276 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 459 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorns samlade tillgångar, skulder och kapital.

Inrapporteringsdatum för 2023 är beslutade

Ekonomistyrningsverket har beslutat om datumen för inrapporteringen till statsredovisningen för 2023. Datumen finns publicerade på sidorna om att rapportera utfall i Hermes och viktiga datum för arbetet med årsbokslut och årsredovisning .

Högre inkomster från statens aktier i maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 69,2 miljarder kronor, vilket är 32,2 miljarder kronor högre jämfört med maj 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier blev högre i maj i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 30,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med juni 2021, då saldot visade ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det beror främst på att de totala utgifterna blev lägre i juni i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Vi erbjuder möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, men våra experter kan också delta vid ett möte på plats hos er eller digitalt på distans.