Högre inkomster från statens aktier i maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 69,2 miljarder kronor, vilket är 32,2 miljarder kronor högre jämfört med maj 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier blev högre i maj i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 30,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med juni 2021, då saldot visade ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det beror främst på att de totala utgifterna blev lägre i juni i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Vi erbjuder möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, men våra experter kan också delta vid ett möte på plats hos er eller digitalt på distans.

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en översyn av strukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd och föreslår ett nytt format för myndighetens regler. Senast den 21 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

Remiss av ändrade S-koder

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder). Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen senast den 21 oktober. Skicka era svar via e-post till registrator@esv.se med kopia till jerker.jonsson@esv.se .

Lågkonjunkturen försvagar de offentliga finanserna

BNP-tillväxten sjunker under andra halvåret i år och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nästa år blir tillväxten svag. Därmed försvagas offentliga sektorns finansiella sparande men det bedöms ändå vara i balans. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.