Regeringen kan överväga att utveckla styrningen av försvarsmyndigheter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har rapporterat sitt uppdrag att stödja Försvarets materielverk (FMV), Fortifikationsverket och Försvarsmakten med att utveckla myndigheternas ekonomiska rapportering och resultatredovisning till regeringen. ESV lämnar inga förslag utan visar på olika överväganden regeringen kan göra i det fortsatta arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen av dessa myndigheter.