Den statliga sektorns nettoförmögenhet minskade 2020

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2020 blev 1 818 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en minskning med 18 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.