Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade kraftigt 2021

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2021 blev 2 276 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 459 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av den statliga sektorns samlade tillgångar, skulder och kapital.