Fortifikationsverkets investeringsverksamhet bör utvecklas

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och den interna styrningen och kontrollen i densamma. I rapporten lämnar ESV ett antal förslag om hur Fortifikationsverket kan utveckla investeringsverksamheten.