Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

I sin årliga redovisning bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar också väl och är till nytta för myndighetsledningen.