Öppen remiss av enkäten om intern styrning och kontroll och internrevision

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör ett underlag till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll.