Öppen remiss enkät om intern styrning och kontroll och internrevision

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlaget till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver era synpunkter senast den 11 oktober 2021.