Övergången till samordnad statlig it-drift kan gå snabbare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på infrastukturdepartementets remiss av It-driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:97). ESV stöder huvudinriktningen i utredningen men lämnar även förslag på hur reformen kan genomföras snabbare.