PTS bör dokumentera och utvärdera sin OH-modell

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att se över och bedöma ändamålsenligheten av Post- och telestyrelsens (PTS) OH-fördelningsmodell. ESV har gjort en översyn men har inte kunnat bedöma ändamålsenligheten av modellen.