Digitala versionen av myndigheternas årsredovisning bör regleras ytterligare

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll i internrevisionsmyndigheternas årsredovisningar. ESV föreslår också att den digitala standarden regleras för den pdf-version av årsredovisningen som alla myndigheter skickar in till bland andra regeringen. Det framgår av en rapport som ESV lämnat till regeringen.