Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt

Myndigheter arbetar på olika sätt med att effektivisera och utveckla sin kärnverksamhet. Behovsdriven utveckling, livssituationer, livshändelser och tjänstedesign återkommer ofta i det arbetet. I den här artikeln förklarar Ekonomistyrningsverket (ESV) dessa begrepp på ett övergripande plan, och understryker att behovsdriven utveckling med fördel kan kompletteras med nyttorealisering. I kommande artiklar ger vi exempel på myndigheter som lyckats med sin behovsdrivna utveckling utifrån ett livshändelseperspektiv.