Internrevisionen på Kammarkollegiet har blivit bättre på att granska myndighetens effektivitet

Internrevisionen vid Kammarkollegiet har med god erfarenhet använt en analysmodell för att granska myndighetens effektivitet. Modellen gör det lättare för ledningen och internrevisorerna att få en samsyn kring effektivitet, och därmed kunna enas om problem och överväga lösningar. Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) kan analysmodellen utgöra ett stöd för internrevisorernas arbete på myndigheterna, och bidra till att utveckla myndighetsledningens incitament för effektivitet.