Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner

Verksamhetsfokus och regelförenkling i samverkan har varit ett framgångsrecept i utvecklingen av den myndighetsgemensamma digitala tjänsten SSBTEK. Tjänsten har lett till en förenklad och mer säker informationshantering, samt bättre förutsättningar för att frigöra arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter. Förhoppningen är att det också ska leda till bättre service för de som söker ekonomiskt bistånd.