Samverkan ett sätt för enmansrevisorer att bli mindre ensamma

Flera myndigheter med internrevision har så kallade enmans-, eller ensamrevisorer. Det kan vara problematiskt att sakna kollegor att bolla med, men det är inte ett olösligt problem. Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Statens tjänstepensionsverk (SPV) har till exempel en utvecklad samverkan och för två år sedan startade ett nätverk för enmansrevisorer.

Tre myndigheter om sitt arbete med lean

Oavsett vad man väljer att kalla det – lean, systemsyn eller processorientering – så arbetar många myndigheter idag med ett ständigt förbättringsarbete. Det är inte minst nätverket för lean i statsförvaltningen ett bevis på.

MTM effektiviserar verksamheten med målgruppsanpassad taltidningsreform

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har genomgått flera förändringar de senaste åren. Med tydligt målgruppsfokus har myndigheten utvecklat sitt arbetssätt och anpassat verksamheten till samhällets digitalisering. Resultatet är en effektivare taltidningsverksamhet, minskade kostnader och produktionstider och användaranpassade produkter.

Internrevisionen på Kammarkollegiet har blivit bättre på att granska myndighetens effektivitet

Internrevisionen vid Kammarkollegiet har med god erfarenhet använt en analysmodell för att granska myndighetens effektivitet. Modellen gör det lättare för ledningen och internrevisorerna att få en samsyn kring effektivitet, och därmed kunna enas om problem och överväga lösningar. Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) kan analysmodellen utgöra ett stöd för internrevisorernas arbete på myndigheterna, och bidra till att utveckla myndighetsledningens incitament för effektivitet.

Ett myndighetsgemensamt system för företagens uppgiftslämning ger effektivare verksamhet

Bolagsverket har en central roll i ett mångårigt statligt projekt för att minska företagens uppgiftslämnarbörda till myndigheterna. Regeringens styrning och ett tydligt målgruppsfokus har lett till att myndigheterna har kunnat utveckla sina processer och ta fram tjänsten Uppgiftslämnarservice för företag. Målet är att förenkla för företagen samtidigt som myndigheterna effektiviserar sitt arbete.