Digitalt som förstahandsval effektiviserade ansökan om sjukpenning

Försäkringskassan har arbetat för att fler ska använda myndighetens självbetjäningstjänster på webbplatsen. Genom att göra det digitala alternativet till förstahandsval har man minskat antalet fel i ansökningarna om sjukpenning, och kortat tiden för beslut. Samtidigt har kostnaderna minskat för administrationen.

Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?

De båda kunskapsspridande myndigheterna Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet har valt att använda sig av datorspelet Minecraft för att nå ut till nya målgrupper. Det är en plattform som redan finns tillgänglig och har ett stort genomslag. Mycket tyder på att det är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att effektivisera myndigheternas kunskapsspridning.

Skatteverkets internrevision synliggör utvecklingsbehov med stöd av systemtänkande

Internrevisionen på Skatteverket har goda erfarenheter av att använda systemsynsättets tankegångar i sina revisioner. Det fungerar som ett komplement till COSO:s ramverk för att ta reda på om verksamheten fungerar effektivt och i linje med uppdraget. I kommande artiklar visar vi fler exempel på hur myndigheter har utvecklat verksamheter genom att tillämpa ett systemsynsätt.

Pensionsmyndigheten frigjorde resurser och ökade sin kvalitet med hjälp av automatiserad ärendehantering

Sedan 2011 har Pensionsmyndigheten målmedvetet satsat på att automatisera flera delar av sin verksamhet. För att lyckas med förändringen har myndigheten arbetat med regelförenklingar för att kunna utvecklat sina arbetsprocesser, med hjälp av bland annat nya systemstöd och kompetensutveckling. Automatiseringen har hittills frigjort 80-90 årsarbetskrafter och lett till snabbare beslut för pensionären.

Samverkan öppnar dörren för en effektivare myndighetskontakt för skogsägare

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna samverkar i ett regeringsuppdrag för att utveckla en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Syftet med tjänsten är att förenkla skogsägarnas myndighetskontakter. Genom målgruppsorientering, myndighetssamverkan och digitaliseringens möjligheter effektiviseras ärendehanteringen. Deltagande målgrupper har beräknat potentiella vinster till 30–150 miljoner kronor med en fullt utbyggd inlämningsfunktion. Framför allt resulterar projektet i en mer rättssäker, transparent och förutsägbar handläggning av ärenden.

Pensionsmyndigheten har kundanpassat delar av verksamheten utifrån ett systemsynsätt

Pensionsmyndigheten har utvecklat en av sina handläggningsprocesser utifrån ett systemsynsätt. Det har bland annat lett till att man försöker hitta andra mått än produktivitet för att mäta handläggningens effektivitet, för att kunna följa upp hur myndigheten uppfyller kundernas behov. I kommande artiklar visar vi fler exempel på hur myndigheter har utvecklat verksamheter genom att tillämpa ett systemsynsätt.

Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner

Verksamhetsfokus och regelförenkling i samverkan har varit ett framgångsrecept i utvecklingen av den myndighetsgemensamma digitala tjänsten SSBTEK. Tjänsten har lett till en förenklad och mer säker informationshantering, samt bättre förutsättningar för att frigöra arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter. Förhoppningen är att det också ska leda till bättre service för de som söker ekonomiskt bistånd.

Effektiv samverkan kan rädda liv

Lantmäteriet har tillsammans med flera offentliga aktörer samverkat för att förbättra tillgången av bra kartinformation till blåljusaktörer. Om alla blåljusaktörer har bra och rätt information kan de komma till rätt adress så snabbt som möjligt. Det kan vara en utmaning att få en välfungerande samordning mellan cirka 150 organisationer som arbetar med räddning. Genom samverkan kan myndigheterna tillhandahålla en tjänst, som utifrån medborgarens perspektiv kan verka självklar, samtidigt som förutsättningarna för att rädda liv ökar.

Järfälla kommun effektiviserar verksamheten genom att identifiera och minska onödig efterfrågan

I Järfälla kategoriseras, loggas och kartläggs de flesta ärenden som kommer in via kommunens servicecenter. Med statistiken kan man identifiera onödig efterfrågan och hitta områden att effektivisera. Ett exempel är bygglovsansökningarna där kostnaderna för att minska den onödiga efterfrågan räknades hem första året. Myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering kan gå ESV:s utbildning Effektivisera verksamheten.