Digitala bokningar ökar förtroendet för arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har länge varit lågt. Under 2013 inledde de ett arbete för att förbättra förtroendet. Genom behovsorientering och digitalisering har Arbetsförmedlingen utvecklat sitt arbetssätt och effektiviserat delar av sin verksamhet. Framför allt har det inneburit en ökad kvalitet för såväl medarbetare och arbetssökande som för arbetsgivaren – utan att kostnaderna ökat.

En effektivare verksamhet gjorde Post- och telestyrelsen till Sveriges modernaste myndighet

Post- och telestyrelsen (PTS) vann utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2015 på kvalitetsmässan i Göteborg. Även om det tillsattes arbetsgrupper som hade som mål att nominera myndigheten till utmärkelsen, började myndighetens utvecklingsarbete för att effektivisera sin verksamhet för flera år sedan. Framför allt har de samverkat internt på myndigheten avdelningar emellan och förändrat sina interna arbetsprocesser, för att uppnå bättre kvalitet både gentemot kund men också för medarbetarna.

Tidig bedömning gav effektivare ärendehantering

Ekobrottsmyndigheten har effektiviserat sin ärendehantering genom att göra en tidig granskning av inkomna ärenden, för att bedöma möjligheterna att nå framgång i arbetet. Genom en medarbetardriven utveckling av myndighetens arbetssätt och ett tydligare fokus på kärnuppdraget, att utreda och lagföra brott, har Ekobrottsmyndigheten lyckats uppnå ett bättre resultat än tidigare.

Ett myndighetsgemensamt system för företagens uppgiftslämning ger effektivare verksamhet

Bolagsverket har en central roll i ett mångårigt statligt projekt för att minska företagens uppgiftslämnarbörda till myndigheterna. Regeringens styrning och ett tydligt målgruppsfokus har lett till att myndigheterna har kunnat utveckla sina processer och ta fram tjänsten Uppgiftslämnarservice för företag. Målet är att förenkla för företagen samtidigt som myndigheterna effektiviserar sitt arbete.

MTM effektiviserar verksamheten med målgruppsanpassad taltidningsreform

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har genomgått flera förändringar de senaste åren. Med tydligt målgruppsfokus har myndigheten utvecklat sitt arbetssätt och anpassat verksamheten till samhällets digitalisering. Resultatet är en effektivare taltidningsverksamhet, minskade kostnader och produktionstider och användaranpassade produkter.

Digitalisering av klassisk tjänst ökade SCB:s effektivitet

Förändringar i omvärlden kan göra att myndigheter behöver tänka nytt för att uppehålla en hög effektivitet. Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en sådan resa genom att lägga ned sin statistiska årsbok efter 100 år, och i stället satsa på att utveckla webbplatsens innehåll under rubriken Sverige i siffror. Den digitala förändringen utifrån målgruppens behov gör att myndighetens medel kan användas mer effektivit.

Sakkunskap och entusiastiskt ledarskap förändrade MTM

När Roland Esaiasson tillträdde som generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) inledde han ett omfattande effektiviseringsarbete. Att förändra organisationskulturen och få med sig medarbetarna blev avgörande för att han skulle lyckas med att driva igenom sina förslag. Stödet från departementet och myndighetssamverkan är två andra framgångsfaktorer från MTM:s förändringsresa.

Myndigheter bättre rustade att hantera onödig efterfrågan

I juni avslutade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin försöksverksamhet för värdeskapande arbetsätt, där sex myndigheter deltagit. Teoretiskt metodstöd har varvats med praktiskt arbete på myndigheterna för att öka kompetensen om onödig efterfrågan, och ta fram förslag som ska effektivisera verksamheten. Deltagarna tycker att upplägget fungerat bra, och att metodstödet som använts varit användbart.

Att effektivisera bort sig själva

Skatteverket i Nyköping har effektiviserat verksamheten genom att utveckla sina arbetsprocesser med medborgaren i fokus. Som ett resultat av arbetet har myndigheten gått från stora balanser med långa handläggningstider och dålig arbetsmiljö, till snabb handläggning med ökad kvalitet, låga balanser och bättre service.