Systemsyn ska ge CSN bättre resultat tack vare tydligare kundfokus i sitt förändringsarbete

Centrala studiestödsnämndens (CSN) generaldirektör Christina Forsberg har lång erfarenhet av att leda statliga verksamheter utifrån en systemsyn. Med ett ökat kundfokus är hennes ambition att minska onödig efterfrågan, öka kvaliteten på myndighetens handläggning och service samt nå ett bättre resultat utifrån uppdraget. En viktig del av arbetet är att förankra förändringarna internt och att föra en tydlig dialog med departementet.

Boverket har effektiviserat arbetet med plan- och bygglagen

När en ny Plan- och bygglag infördes 2011 ställdes stora krav på att Boverket skulle leverera vägledningar. För att svara upp mot de förväntningar som ställdes bestämde Boverket sig för att använda digitala verktyg för att få ut informationen istället för tryckta handledningar som de använt tidigare.

Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner

Verksamhetsfokus och regelförenkling i samverkan har varit ett framgångsrecept i utvecklingen av den myndighetsgemensamma digitala tjänsten SSBTEK. Tjänsten har lett till en förenklad och mer säker informationshantering, samt bättre förutsättningar för att frigöra arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter. Förhoppningen är att det också ska leda till bättre service för de som söker ekonomiskt bistånd.

Pensionsmyndigheten frigjorde resurser och ökade sin kvalitet med hjälp av automatiserad ärendehantering

Sedan 2011 har Pensionsmyndigheten målmedvetet satsat på att automatisera flera delar av sin verksamhet. För att lyckas med förändringen har myndigheten arbetat med regelförenklingar för att kunna utvecklat sina arbetsprocesser, med hjälp av bland annat nya systemstöd och kompetensutveckling. Automatiseringen har hittills frigjort 80-90 årsarbetskrafter och lett till snabbare beslut för pensionären.

Digitalt som förstahandsval effektiviserade ansökan om sjukpenning

Försäkringskassan har arbetat för att fler ska använda myndighetens självbetjäningstjänster på webbplatsen. Genom att göra det digitala alternativet till förstahandsval har man minskat antalet fel i ansökningarna om sjukpenning, och kortat tiden för beslut. Samtidigt har kostnaderna minskat för administrationen.

Skatteverket effektiviserade rut- och rotavdragen med hjälp av e-tjänster och automatiserad ärendehantering

År 2009 började Skatteverket tillämpa ett lagkrav för förenklad fakturamodell för skattereduktion för rut- och rotarbete. Det ledde till en stor ökning av antalet ansökningar till Skatteverket. Det innebar även en oväntad ökning av andelen felaktiga ansökningar, vilket sammantaget ledde till längre handläggningstider. Med hjälp av bland annat e-tjänster och viss automatisering lyckades Skatteverket effektivisera arbetet.

Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt

Myndigheter arbetar på olika sätt med att effektivisera och utveckla sin kärnverksamhet. Behovsdriven utveckling, livssituationer, livshändelser och tjänstedesign återkommer ofta i det arbetet. I den här artikeln förklarar Ekonomistyrningsverket (ESV) dessa begrepp på ett övergripande plan, och understryker att behovsdriven utveckling med fördel kan kompletteras med nyttorealisering. I kommande artiklar ger vi exempel på myndigheter som lyckats med sin behovsdrivna utveckling utifrån ett livshändelseperspektiv.

Utgå från målgruppens behov vid digitala samverkansprojekt

På ESV-dagen den 10 oktober presenterades tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt i staten: Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden. Viktiga framgångsfaktorer i projekten har varit en gemensam målbild och att förstå målgruppernas behov, med samhällsnyttan som ledstjärna.