Myndigheternas kvadratmeterhyra har ökat kraftigt

Myndigheternas totala lokalarea har ökat marginellt sedan 2013 medan både hyreskostnaderna och hyran per kvadratmeter har ökat betydligt kraftigare. Men utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. Exempelvis har lokalarean minskat både i Stockholm innanför tullarna och i kommuner med färre än 50 000 invånare. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av myndigheternas lokalinnehav.

Behovsdriven utveckling bakom ny tjänst till förstagångsföräldrar

Försäkringskassan arbetar med behovsdriven utveckling för att ta fram nya tjänster. De har bland annat kartlagt målgruppens kundresa inom livhändelsen “Vänta och få barn” inför utvecklingen av en ny e-tjänst till föräldrar. Tjänsten utgår även från myndighetens nya fokus på rättssäkerhet, service och produktivitet.

Myndigheter bättre rustade att hantera onödig efterfrågan

I juni avslutade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin försöksverksamhet för värdeskapande arbetsätt, där sex myndigheter deltagit. Teoretiskt metodstöd har varvats med praktiskt arbete på myndigheterna för att öka kompetensen om onödig efterfrågan, och ta fram förslag som ska effektivisera verksamheten. Deltagarna tycker att upplägget fungerat bra, och att metodstödet som använts varit användbart.

Effektivare myndigheter med digitala möten

Genom resfria och digitala möten kan många myndigheter minska sina kostnader och spara tid, samtidigt som de minskar sin klimat- och miljöpåverkan. Det visar erfarenheterna från projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter, som Trafikverket driver sedan 2011.

Sakkunskap och entusiastiskt ledarskap förändrade MTM

När Roland Esaiasson tillträdde som generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) inledde han ett omfattande effektiviseringsarbete. Att förändra organisationskulturen och få med sig medarbetarna blev avgörande för att han skulle lyckas med att driva igenom sina förslag. Stödet från departementet och myndighetssamverkan är två andra framgångsfaktorer från MTM:s förändringsresa.

Migrationsverket arbetar långsiktigt med livshändelser och fokuserar på målgruppens perspektiv

Migrationsverket arbetar livshändelsebaserat med behovsdriven utveckling. I samverkan med andra myndigheter har de utgått från behoven hos målgrupperna för att utveckla myndighetens tjänster. Det har bland annat lett till ett förslag om att ta fram en myndighetsgemensam digital plattform för personer som är nya i Sverige. I kommande artiklar kommer ESV ge fler exempel på myndigheter som har arbetat med behovsdriven utveckling.

Digitalisering av klassisk tjänst ökade SCB:s effektivitet

Förändringar i omvärlden kan göra att myndigheter behöver tänka nytt för att uppehålla en hög effektivitet. Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en sådan resa genom att lägga ned sin statistiska årsbok efter 100 år, och i stället satsa på att utveckla webbplatsens innehåll under rubriken Sverige i siffror. Den digitala förändringen utifrån målgruppens behov gör att myndighetens medel kan användas mer effektivit.

MTM effektiviserar verksamheten med målgruppsanpassad taltidningsreform

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har genomgått flera förändringar de senaste åren. Med tydligt målgruppsfokus har myndigheten utvecklat sitt arbetssätt och anpassat verksamheten till samhällets digitalisering. Resultatet är en effektivare taltidningsverksamhet, minskade kostnader och produktionstider och användaranpassade produkter.

Internrevisionen på Kammarkollegiet har blivit bättre på att granska myndighetens effektivitet

Internrevisionen vid Kammarkollegiet har med god erfarenhet använt en analysmodell för att granska myndighetens effektivitet. Modellen gör det lättare för ledningen och internrevisorerna att få en samsyn kring effektivitet, och därmed kunna enas om problem och överväga lösningar. Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) kan analysmodellen utgöra ett stöd för internrevisorernas arbete på myndigheterna, och bidra till att utveckla myndighetsledningens incitament för effektivitet.