Ett myndighetsgemensamt system för företagens uppgiftslämning ger effektivare verksamhet

Bolagsverket har en central roll i ett mångårigt statligt projekt för att minska företagens uppgiftslämnarbörda till myndigheterna. Regeringens styrning och ett tydligt målgruppsfokus har lett till att myndigheterna har kunnat utveckla sina processer och ta fram tjänsten Uppgiftslämnarservice för företag. Målet är att förenkla för företagen samtidigt som myndigheterna effektiviserar sitt arbete.

Utgå från målgruppens behov vid digitala samverkansprojekt

På ESV-dagen den 10 oktober presenterades tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt i staten: Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden. Viktiga framgångsfaktorer i projekten har varit en gemensam målbild och att förstå målgruppernas behov, med samhällsnyttan som ledstjärna.

Tidig bedömning gav effektivare ärendehantering

Ekobrottsmyndigheten har effektiviserat sin ärendehantering genom att göra en tidig granskning av inkomna ärenden, för att bedöma möjligheterna att nå framgång i arbetet. Genom en medarbetardriven utveckling av myndighetens arbetssätt och ett tydligare fokus på kärnuppdraget, att utreda och lagföra brott, har Ekobrottsmyndigheten lyckats uppnå ett bättre resultat än tidigare.

Agil förändringsledning kortar beslutsvägarna på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har goda erfarenheter av att arbeta agilt med förändringsledning. Aktiviteterna är desamma som i traditionell förändringsledning, men framför allt planeringshorisonterna och beslutsvägarna skiljer sig åt. Erfarenheterna visar att ett agilt arbetssätt kan bidra till att det blir mindre motstånd och mer delaktighet i att driva igenom förändringar.

Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översikt

Myndigheter arbetar på olika sätt med att effektivisera och utveckla sin kärnverksamhet. Behovsdriven utveckling, livssituationer, livshändelser och tjänstedesign återkommer ofta i det arbetet. I den här artikeln förklarar Ekonomistyrningsverket (ESV) dessa begrepp på ett övergripande plan, och understryker att behovsdriven utveckling med fördel kan kompletteras med nyttorealisering. I kommande artiklar ger vi exempel på myndigheter som lyckats med sin behovsdrivna utveckling utifrån ett livshändelseperspektiv.

En effektivare verksamhet gjorde Post- och telestyrelsen till Sveriges modernaste myndighet

Post- och telestyrelsen (PTS) vann utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2015 på kvalitetsmässan i Göteborg. Även om det tillsattes arbetsgrupper som hade som mål att nominera myndigheten till utmärkelsen, började myndighetens utvecklingsarbete för att effektivisera sin verksamhet för flera år sedan. Framför allt har de samverkat internt på myndigheten avdelningar emellan och förändrat sina interna arbetsprocesser, för att uppnå bättre kvalitet både gentemot kund men också för medarbetarna.

Skatteverket effektiviserade rut- och rotavdragen med hjälp av e-tjänster och automatiserad ärendehantering

År 2009 började Skatteverket tillämpa ett lagkrav för förenklad fakturamodell för skattereduktion för rut- och rotarbete. Det ledde till en stor ökning av antalet ansökningar till Skatteverket. Det innebar även en oväntad ökning av andelen felaktiga ansökningar, vilket sammantaget ledde till längre handläggningstider. Med hjälp av bland annat e-tjänster och viss automatisering lyckades Skatteverket effektivisera arbetet.

Digitala bokningar ökar förtroendet för arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har länge varit lågt. Under 2013 inledde de ett arbete för att förbättra förtroendet. Genom behovsorientering och digitalisering har Arbetsförmedlingen utvecklat sitt arbetssätt och effektiviserat delar av sin verksamhet. Framför allt har det inneburit en ökad kvalitet för såväl medarbetare och arbetssökande som för arbetsgivaren – utan att kostnaderna ökat.